e-mail: info@akademiaboston.pl, tel. +48 33/822-99-99